Thomas Alva Edison
I haven't failed. I have found 10,000 ways that don't work.


Thomas Alva Edison